High Performer Management Program

การพัฒนา High Performer หรือ Talent ในองค์กรให้มีความพร้อมในการเติบโตและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

หมวดหมู่:

รายละเอียด

การพัฒนา High Performer หรือ Talent ในองค์กรให้มีความพร้อมในการเติบโตและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

Who is High Performer Management Program for?

นักขายที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับการเติบโตขององค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต
What are the objective of High Performer Management Program?
1. เพื่อสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่องจากคนเก่งในองค์กร
2. เพื่อสร้างแรงจูงใจในการทำงาน รักองค์กรและเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับทีมและบุคคลากรอื่นๆ
3. เพื่อสร้าง Succesor เพื่อรองรับการเติบโตของทีมและองค์กร

What will you learn from High Performer Management Program?

1. เรียนรู้ทักษะการขายขั้นสูงสำหรับการสร้างผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมกว่า Advance Selling Skills
• Powerful Questions, Empathetic Listening และ Negotiation Skills
2. เรียนรู้ภาวะผู้นำรุ่นใหม่ Leadership form within
• การสร้างความเชื่อมั่นในตนเองจากจุดแข็ง Strengths Finder การปรับโฟกัส เพื่อมุ่งผลสำเร็จ Life Mastery แบบ NLP และ การฝึกทักษะโค้ช และ การ Mentor พนักงานใหม่
3. เรียนรู้การพัฒนาภาพลักษณ์ที่ดีแบบมืออาชีพ Professional Image
• การสื่อสารเชิงบวก การสร้างความประทับใจ การแต่งกายแบบมืออาชีพ การเลือกแบบ และสีตามวาระต่างๆ การวางตัวในสังคม กาละเทศะ การยืน การเดิน การนั่ง

DURATION 3 Days Workshop
PARTICIPANT IN CLASS 20 People